۱۳۸۷/۱۲/۱۰

فرآیند سازمان

استانداری کرمان فرمانداری شهرستان بردسیر فرآیندومراحل گردش کار فرمانداری در زمینه مراجعه ارباب رجوع محترم: ۱- پاسخگویی به شکواییه یا در خواست های مردمی از نهادها و دستگاههای اجرایی شهرستان ۲- تکمیل فرم (الف) توسط متقاضی و سپس ارسال به دفتر فرماندار جهت صدور دستور ۳- ثبت شکواییه یا در خواست از طریق دبیرخانه عادی یا محرمانه و اعلام شماره ثبت به متقاضی ۴-ارجاع شکوائیه یا درخواست به دستگاه اجرایی یا نهاد مربوطه در شهرستان جهت بررسی،رسیدگی واعلام نتیجه در همان روز ۵- تحویل رونوشت اولین مرحله پیگیری به متقاضی ۶- دریافت پاسخ شکوائیه یا درخواست از دستگاهها ونهادهای مربوط حداکثر ظرف مدت ۹ روز کاری ۷- پیگیری ویژه و فوری مراحل دوم وسوم مکاتبه های ارسالی اولیه به دستگاههای اجرایی ونهادهای شهرستان در صورت عدم ارسال بموقع پاسخ مربوطه ۸-پیگیری مکاتبه های فوق الذکر از طریق سازمانها و ادارات کل دستگاههای مربوطه در مرکز استان در صورت صلاحدید ویا عدم اختیار دستگاههای اجرایی شهرستانی پس از اعلام پاسخ به فرمانداری ۹- پیگیری از طریق دفتر بازرسی ،ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات استانداری کرمان ۱۰- اعلام نتیجه نهایی اقدامات انجام شده به متقاضی در صورت وجود آدرس کامل و یا شماره تماس تلفنی در درخواست متقاضی  

استانداری کرمان

فرمانداری شهرستان بردسیر

فرآیندومراحل گردش کار فرمانداری در زمینه مراجعه ارباب رجوع محترم:


1- پاسخگویی به شکواییه یا در خواست های مردمی از نهادها و دستگاههای اجرایی شهرستان

2- تکمیل فرم (الف) توسط متقاضی و سپس ارسال به دفتر فرماندار جهت صدور دستور

3- ثبت شکواییه یا در خواست از طریق دبیرخانه عادی یا محرمانه و اعلام شماره ثبت به متقاضی

4-ارجاع شکوائیه یا درخواست به دستگاه اجرایی یا نهاد مربوطه در شهرستان جهت بررسی،رسیدگی واعلام نتیجه در همان روز

5- تحویل رونوشت اولین مرحله پیگیری به متقاضی

6- دریافت پاسخ شکوائیه یا درخواست از دستگاهها ونهادهای مربوط حداکثر ظرف مدت 9 روز کاری

7- پیگیری ویژه و فوری مراحل دوم وسوم مکاتبه های ارسالی اولیه به دستگاههای اجرایی ونهادهای شهرستان در صورت عدم ارسال بموقع پاسخ مربوطه

8-پیگیری مکاتبه های فوق الذکر از طریق سازمانها و ادارات کل دستگاههای مربوطه در مرکز استان در صورت صلاحدید ویا عدم اختیار دستگاههای اجرایی شهرستانی پس از اعلام پاسخ به فرمانداری

9- پیگیری از طریق دفتر بازرسی ،ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات استانداری کرمان

10- اعلام نتیجه نهایی اقدامات انجام شده به متقاضی در صورت وجود آدرس کامل و یا شماره تماس تلفنی در درخواست متقاضی

 منبع :


مطالب مرتبط با این موضوع :