به گزارش روابط عمومی فرمانداری بردسیر سرپرست فرمانداری ازمحققین طرح گردشگری تجلیل نمود