به گزارش رواط عمومی فرمانداری بردسیر جلسه رفع مشکلات شرکت سیمرغ به ریاست مهندس وفایی سرپرست فرمانداری و روسای ادارات مربوطه تشکیل شد