به گزارش روابط عمومی فرمانداری بردسیر جلسه کارگروه رفع فقر مطلق بصورت ویدئو کنفرانس برگزارشد