جلسه رفع موانع تولید به ریاست مهندس وفایی سرپرست فرمانداری و باحضور اعضا در دفتر فرماندار بردسیر برگزارشد