به گزارش روابط عمومی فرمانداری بردسیر جلسه ستاد احیا امربه معروف و نهی از منکر برگزارشد