به گزارش روابط فرمانداری بردسیر کارکنان بهزیستی وتامین اجتماعی به مناسبت روز تامین اجتماعی و بهزیستی با سرپرست فرمانداری دیدار و گفتگو کردند