جلسه مدیریت بحران با موضوع بازگشایی راههای روستایی در محل فرمانداری تشکیل شد