پیگیری و حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی و ایجاد اشتغال اولویت اصلی فرمانداری است.
ـ با احداث این پروژه دغدغه ی اشتغال شهرستان به حداقل خواهد رسید.

---  تعامل وهمدلی نزدیک همه ارکان حاکمیتی در شهرستان با یکدیگر و با بخش خصوصی میتواند زمینه ساز انجام اقدامات بزرگ گردد.