به گزارش روابط عمومی فرمانداری بردسیر مسایل و مشکلا عشایر بردسیر با حضور مدیر کل عشایری در دفتر فرماندار بررسی شد