به گزارش روابط عمومی فرمانداری بردسیر جلسه بررسی نقاط نیروگاه خورشیدی به ریاست مهندس جهانشاهی انجام شد